Przejdź do treści

Aktualności

Ogłoszenie

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku.

W związku z  problemami sygnalizowanymi przez środowisko inwestorskie branży budowlanej, dotyczącymi zawieszania, na podstawie art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, ze zm.), dodanym ustawą z dnia 31 marca 2020 r., biegów terminów na załatwienie spraw toczących się przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniach wynikających z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186, ze zm.) uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym zastosowanie art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, tzw. milczącej zgody, bez wydania stosownego zaświadczenia, jest działaniem bezskutecznym prawnie. Zgodnie bowiem z art. 15zzs ust. 8 ustawą COVID-19 , bieg terminu na milczące załatwienie sprawy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

            Z uwagi na powyższe w celu umożliwienia inwestorowi złożenia wniosku
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy
w przypadku gdyby, z uwagi na priorytetowy charakter inwestycji
dla inwestora oraz konieczność realizacji przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zadań wynikających z epidemii, nie była możliwa szczegółowa analiza dotycząca zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym,  organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w wydawanym zaświadczeniu nie będzie wnosił sprzeciwu w związku z przyjęciem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. Przyjęcie powyższego rozwiązania z jednej strony umożliwi inwestorowi spełnienie wymagań wskazanych w art. 57 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,
a z drugiej strony będzie sygnałem dla organów nadzoru budowlanego, o konieczności dokonania bardziej wnikliwej analizy wniosku / zgłoszenia inwestora.

Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej będzie bez zbędnej zwłoki zajmował stanowiska w zakresie obiektów budowlanych, które w wyniku przeprowadzonej analizy,
w tym ich ważności i ewentualnych skutków społeczno - gospodarczych, należałoby „zaklasyfikować” do obiektów o dużym znaczeniu lub np. obiektów, których funkcjonowanie związane jest z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych. Ponadto w przypadku obiektów budowlanych istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego zasadnym jest przeprowadzenie kontroli, przed zajęciem stanowiska,
o którym mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane.

            W celu usprawnienia postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej we wskazanym powyżej zakresie, inwestorzy w składanych do organu podaniach winni:

 1. Przedstawiać informacje wskazujące na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz
  ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw - także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku
  do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
 2. Doręczyć organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletną dokumentację
  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo) co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.

 

Poniżej przestawiamy wykaz dokumentów jakie inwestor powinien przedłożyć organom państwowej Inspekcji Sanitarnej celem uzyskania stanowiska, o którym mowa w art. 56 Prawa budowlanego. Na dokumentację techniczną winny składać się w szczególności:

 1. projekt budowlany na podstawie którego zostało udzielone pozwolenie na budowę,
 2. oświadczenie kierownika budowy, potwierdzające wykonanie obiektu zgodnie
  z projektem,
 3. w przypadku wprowadzenia nieistotnego odstępstwa do zatwierdzonego projektu,

stanowisko projektanta umieszczone w projekcie zagospodarowania działki lub terenu
lub projekcie architektoniczno-budowlanym, zawierające odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia, zgodnie z art. 36a ust. 6 ww. ustawy Prawo Budowlane, protokoły badań i sprawdzeń, w tym miedzy innymi:

 1. protokoły badań i sprawdzeń, w tym miedzy innymi:

-        instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152,
ze zm.),

-        instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji
i klimatyzacji.

 

                                                                                     Państwowy Powiatowy

                                                                                      Inspektor Sanitarny w Pułtusku

                                                                                      Sławomir Biesiekierski

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

KORONAWIRUS

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Azji Południowo-Wschodniej (Chiny, Tajlandia, Japonia, Korea Płd., Tajwan) wystąpiły zachorowania z objawami wysokiej temperatury ciała > 38 ̊C, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

W przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie należy bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach:

 • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
 • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
 • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
 • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
 • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
 • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

 

Więcej informacji na www.gis.gov.pl