Przejdź do treści

Historia PSSE

Rys historyczny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pułtusku

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna powstała w 1957r. z przekształcenia kolumny Sanitarno przeciw Epidemiologicznej. Pierwszym jej kierownikiem i organizatorem był były student farmacji Jerzy Śniegocki - długoletni pracownik służby zdrowia i statystyk medyczny w PSSE. Siedzibą władz powiatowych, jak również i stacji sanitarnej był Zamek Biskupów Płockich - obecnie Dom Polonii. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna typu "P" (bez pracowni) była częścią Powiatowego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. Kierownik PSSE podlegał bezpośrednio Kierownikowi Wydziału Zdrowia, a ten z kolei Przewodniczącemu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 

W 1975r. nastąpił nowy podział administracyjny Kraju. W jego wyniku Pułtusk znalazł się w granicach województwa ciechanowskiego. Zamek Biskupów Płockich został przekazany Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna została przekształcona w Terenową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i przeniesiona do pomieszczeń w Przychodni Rejonowej w Pułtusku, zajmując trzy małe pomieszczenia, w których pracowało 16 osób. Następnie decyzją z dnia 22.12.1975r. naczelnik m. Pułtusk przydziela dla potrzeb TSSE lokal przy ul. Kościuszki 3 o powierzchni 125,54m2. W 1984r. usilnym staraniem Dyrektora lek. med. L. Wiśniewskiego TSSE pozyskuje lokal o pow. 57m2 po Terenowym Zespole Usług Projektowych usytuowanym w tym samym budynku co i TSSE. W 1980 r, zorganizowano i uruchomiono dwie pracownie: Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku oraz na bazie lokalowej Stacji Uzdatniania Wody pracownię Higieny Komunalnej. Budynek przy ul. Kościuszki 3 był i jest własnością prywatną. Pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb TSSE wymagała kapitalnego remontu i modernizacji. Zer względu na niezadowalające warunki lokalowe oraz wzrastające corocznie opłaty czynszu czyniono starania o pozyskanie nowych pomieszczeń dla potrzeb Stacji. Starania zostały uwieńczone sukcesem dopiero w 2001r. Były Dyrektor PSSE lek. med. Leon Wiśniewski pismem z dnia 17.05.2001r. zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu w Pułtusku o przyznanie dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dwóch kondygnacji w budynku Bursy Szkolnej przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusku. Następnie pismem z dnia 15.06.2001r. Starostwo Powiatowe w Pułtusku informuje, że wniosek został omówiony i zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Powiatu mając na uwadze względy ekonomiczne oraz poprawę warunków pracy pracowników PSSE. Kolejnym etapem było zawarcie umowy – użyczenia pomieszczeń o pow. 394m2 na czas nieokreślony. Po wykonaniu we własnym zakresie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach przy ul. 3 Maja 20 stacja zmieniła swoją siedzibę. Obecnie Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna zlokalizowana jest w Pułtusku przy ul. 3 Maja 20. Właścicielem budynku jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku.

 

 Wykaz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, którzy jednocześnie pełnili funkcję Dyrektora Stacji.

          Pierwszym Kierownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym był lek. med. Mieczysław Barwicki. Ukończył wydział epidemiologiczny Akademii w Łodzi. Funkcję tę pełnił w latach 1957-1961. W okresie od listopada 1961 do 31.10. 1965 funkcję Kierownika PSSE i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego sprawował felczer Leon Wiśniewski, który w 1965 rozpoczął studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie. Od grudnia 1965r. do 1971 stanowisko Kierownika Stacji i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pełnił starszy felczer Jerzy Łojewski, pracujący w Stacji od 1961 na stanowisku epidemiologa. W latach 1972-1975 funkcję Kierownika TSSE i PPIS pełnił lek. med. Jan Wultański – specjalista w zakresie epidemiologii. W latach 1976 - 30.06.1979 funkcję Kierownika PSSE i PPIS pełnił ponownie starszy felczer Wojciech Jerzy Łojewski. Od 01.07.1979 do 31.03.2003 (do chwili przejścia na emeryturę) Dyrektorem TSSE, następnie PSSE oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym był lek. med. Leon Wiśniewski. Od  01.04.2003 do chwili obecnej, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i zarazem dyrektorem Stacji jest lek. med. Sławomir Biesiekierski. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, posiadajacy specjalizację:   

  • Io z pediatrii
  • Io z organizacji ochrony zdrowia
  • IIo z epidemiologii
  • w trakcie specjalizacji IIo ze zdrowia publicznego