Przejdź do treści

Petycje

Petycja 

Sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195)

 

    1.    Przedmiot petycji

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji i jej uzasadnienie. Aby petycja przyniosła jak najlepszy skutek, warto umieścić w niej liczne argumenty przemawiające za poparciem zawartego w niej postulatu.  

     2.    Nadawca petycji

Petycje mogą składać:

 • obywatel lub grupa obywateli;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Można to zrobić w interesie: publicznym, czyli wszystkich obywateli, podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym, innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą. 

     3.    Składanie petycji

 

Petycje można składać:

 • listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pułtusku ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk;
 • doręczyć osobiście w siedzibie PSSE w Pułtusku;
 • faksem - na numer: (23) 692-61-66
 • za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej - www.epuap.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres email: pultusk@psse.waw.pl

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
 • wskazanie adresata petycji;
 • określenie przedmiotu petycji.

Anonimy nie są rozpatrywane. Petycja musi być podpisana:

 • składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
 • składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Złożenie petycji jest wolne od opłat

 

     4.    Rozpatrywanie petycji   

.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

Co roku, do 30 czerwca, adresat petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

.

    5.    Ewidencja złożonych petycji, postępowanie, sposób załatwienia.

 • nr kolejny petycji/rok;
 • data złożenia;
 • odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji;
 • zgoda (skan) na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu a którym mowa w art. 5 ust. 1;
 • imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana;
 • zasięgane opinie;
 • przewidywany termin załatwienia petycji;
 • sposób załatwienia petycji;
 • data aktualizacji. 

    6.    Informacja o petycjach rozpatrzonych w .... roku (do 30 czerwca)